is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften om te dienen tot de geschiedenis der Jacobijnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

020 DE ELEINE VERBORGENHEDEN

gelijkheid te geraaken; dat het grootfte gedeelte der Metfelaars, zelfs in de meest gevoorderde graaden-, niet tot de- laatfte uitlegging daarvan komen.

Dat men zich niet verwondere dat inzonderheid in Engeland de Metfelarij"eene focieteit is, beftaande over het geheel uit zeer goede burgers, wier hoofd-oogmerk is elkander behulpzaam te zijn door de leerftellingen eener gelijkheid, die voor hun niet anders is dan de algemeene broederfchap. Het grootst" gedeelte der .Engelfche Metfelaars erkennen niet dan de drie eerfte graaden; en men kan verzekerd zijn, dat itr deze drie graaden, uitgezonderd de onredelijke vraag omtrent de gehoorzaamheid aan den Grootmeester, niets is dan de Jacobijnfche uitlegging der gelijkheid en vrijheid, dat hun geheim gevaarlijk maakt, Het gezond verftand der Engelfchen heeft hen deze uitlegging doen verwerpen. Ik heb zelfs hooren fpreeken van een befluit, door hunne voornaamfte Metfelaars genomen, om alle de geenen te weeren die de revolutionnaire gelijkheid en vrijheid trachten intevoeren. Ik'heb in de gefchiedenis hunner Metfelarij redevoeringen en lesfen gezien, zeer gefchikt om alle misbruiken voortekomen. Ik heb de Groot-Meester de Broeders zien onder het oog brengen, dat de^waare gelijkheid der Metfelarij hén niet moet 'beletten om aan ieder, buiten de Loge, die bewijzen van achting en

on-