Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN OVERWINNINGEN DER SiCIE, aas. »jt

„ hij eerst beweerde, hoort tegenfpreeken. Zijn „ heerfchend ftelfel, en het eenige, hetwelk „ men uit zijne meenigvuldige fchriften kan „ opmaaken, was; dat alle de geloofs-artikelen „ en de Seélen van het Christendom, eene zaak „ van geen aanbelang zijn; dat de Christlijke „ Godsdienst een zeer klein getal van belangrijn ke waarheden behelst, dat ieder een deze „ waarheden voor zich zeiven kan uitkiezen, „en, naar zijn welgevallen, bepaalen. Nooit „ heeft zijne twijffelaarij hem gedoogt een eenig „ Godsdienftig gevoelen vast te ftellen, behal„ ven dat, waarvoor hij duidelijk uitkoomt, te „ weeten, dat de leer der Protestantfche kerk M de waarheid even min aan hare zijde heeft, „ als alle andere feétens; dat dezelve eene „ groote hervorming noodig heeft; en dat liet „ de taak van zijne amptgenooten de hoogleer„ aaren aan de hooge fchoolen is, deze heryor„ ming te maaken (*)."

Deze nieuwe hervormer begon zeedert het jaar 1754 zijne leer te verfpreiden; hij ging voort dezelve onder duizenderlei verfchillende gedaantens, in de Duitfche en Latijnfche taal voort te planten; nu eens onder den tijtel van, gefchiedkundige en uitlegkundige verzaameling, dan wederom onder dien van, vrij onderzoek

om-

(O Nouvelles d'une coaluion fccrète lontre la Religion & la Monarchie. Preuves Justificatives No. 9.

Sluiten