Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ALGEMEENHEID KAMtïR ONTWEREN. 33J»

doortraptllen hadden juist hunne hiiëenltomiter» aan het hotél van den Ridder Charles IVhitvorth, Ambasfadeur van Engeland. Zij vergaderden daar iedere maand, onder-het toeverzigt van drie Franfche bedienden, die de aanhangers zijne Excellentie hadden aanbevolen als goede voorwerpen. Eindelijk klaagde het openbaar gerucht, en de Ridder Whitworth zelf, de Club aan, bij den Minister der Politie. De navorfchingen dezer waardige aanhangers, en die der papieren, die zij in de geheimfte hoeken verborgen hadden, (laafden de volgens het plan en de oogmerken der Secte gevórmde verbindtenisfen. In Rome was zij geholpen door eenen Ambasfadeur van den Koning van Spanje; te St. Petersburg was in haare geheimen de Heer de Bosfi, Legations-Secretaris en Zaakgelaste van den Koning van Sardiniën. De ontdekte aanhangers werden geflxaft volgens de RusfiTche wetten. De deplomatieke post van de Bosfi ('paarde hem voor eenigen tijd de fchande, van niet, even als de anderen weggejaagd te worden. Doch Czaar Paul, nauwlijks de"n Troon beliegen hebbende, beval hem St. Petersburg bin« nen vierentwintig uuren te verlaaten, en zoo fpoedig mogelijk zijn gantsch gebied te ontruimen (*). Ik zal niet ililhouden bij de werkzaamheden 1 der

(*) Extraiï ffun Mémoire fur la Rusfii.

Sluiten