is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkschriften om te dienen tot de geschiedenis der Jacobijnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33"8 VAN DE VOORDERIN0EN DER SECTEv

fte i verborgenheden der Secte zullen vervuld zijn; er zal noch Koning, noch overheid, noch Natie, noch Vaderland* noch door wetten begierde Maatfehappij meer zi;n; en gij zoudt aarfelen om alle uwe perfoonlijke naïever en verdeeldheden te vergeeten; gij zoudt draaien met het ter zijde ftellen van alle die voorwendfels, dat mistrouwen, die onëenigheden en vijand* fchap tusfchen Koning en Koning, tusfchen'volk en volk, tusfchen magt en magt, wanneer het "aankomt op het behoud, niet van uwe magt, maar van alle magten, niet van uw volk, maar van alle volken, die in maatfchappijen leven, het zij onder Koningèn, het zij onder wetten, hoe ook genaamd!

Het is nog tijd, de Natiën zijn nog fterket dan de Seéte; dat dan alle Natiën, dat alle hunne Koningen , dat alle hunne Regeeringén, dat alle hunne burgers zich verëenigen; dat geen enkel mensch,'in eene maatfehappij levende, den oorlog als onverfchillig voor zijn' perfoon befchouwe, van eene Secte, die het verderf gezworen 'heeft van alle maatfchappijen. Dat de Jacobijn niet£ dé eenigfte zij, die het vermogen der geestdrift kent. Zal dan de geestdrift voor uw Vaderland, voor deszelfs Altaaren, voor deszelfs wetten, voor uwe fortuin-, voor uwe kinderen, voor uwe wooningen, voor het behoud der :.maatfchaplijke orde, minder werkzaam of kragtdaadig maaken, u minder

. moed