Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ö >

41.

De Commisfie van Finantie zal befiaan uit vyf Leden dezer Vergade* ring, te benoemen op dezelfde wyze, als in Art. 34. aangaande de Commisfie tot de Buitenlandfche Zaken is voofgefchreven.

42.

De Commisfie van toezigt over de Vergaderplaats en politie van dezelve, gelyk ook de Commisfie tot de Drukkery, zal befiaan uit vief Leden. 43.

Alle andere perfoneele Commisfien, tot de eene of andere byzondere zaak , zullen door den tydelyken Prefident worden voorgeflagen, daarop innemende de welmeening der Vergadering.

44.

De benoemdejLeden tot een 01 andere der opgenoemde Commisfien zullen zich daaraan niet mogen onttrekken, dau om redenen, welke zy aan het oordeel der Vergadering zullen moeten overlaten.

45.

Er zullen twee vaste Secretarisiea voor de Vergadering benoemd worden op de Inftructie hier na volgende.

Deze twee zullen met den Secretaris van de Commisfie tot de Buitenlandfche Zaaken een en dezelfde rang hebben

Ook zal de Secretaris der Buitenlandfche Zaaken in de Vergadering mede kunnen fungeren. 46.

Deze twee Secretarisfen zullen benoemd worden,in maniereals volgd:

Dat ieder Lid dezer Vergadering met een onderteekend briefje zal ©pgeeven twee perfoonen, die hy daartoe bekwaam engefchikt oordeeld; dat alle deeze raamen zullen gedrukt worden op eenelyst, die aan alle de Leden zal overhandigd werden, en dat een dag zal gefield worden om uit die 1} st twee Secretarisfen te benoemen.

Niemand zal egter tot Secretaris verkoeren worden, dan met eene volilrekte meerderheid der aanwezige Leden, even gelyk omtrent de verkiezing van een Prefident, Art, 24. gezegd is.

OPSTEL van het GEBED.

Algenoegzaam Opperwezen! uwe wysheid en liefde beftuure ons in de getrouwe volvoering van onzen pügt, ter bevordering van heil onzes Vaderlands, en onzer natuurgenooten! Amen.

MODEL der STEMBRIEFJES.

Ondergefchreevene Stemt tot Prefident dezer Vergadering voor den tyd van 14 dagen, ingevolge het vastgeftelde Reglement, den Burger Reprefentant

Adlum den

Ondergefchreevene fiemt tot Leden in de Commisfie van

de Burgers Reprefentanten

Aftum den

Ondergefchreevene Stemt tot Secretarisfen voor deeze Vergadering dé Burgers

Adlum den

Sluiten