Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

28 GESCHIEDENIS van deeze drift, uit het geen ik gehoord en geleezen heb, beöordeelen kan, datik,zegik, Ferdiner gduk wensch. Ja geluk, ik haal myne woorden niet weêr m den hals; want ik weet voorzeker, dat men dien alleen maar geluk wenscht, die het geen hem bejegent voor een geluk houdt. By voorraad heeft hv * zo veel goeds van u gezegd, als hem nog ooit, dat ik weet, van een vrouwsperfoon ontvallen is. Laat gyden tyd maar geworden. Wat gy wyders nog doen kunt, om een weinig by tedraagen? — Doch dat inogt te veel fmaaken naar het geen de Franfchen Coquetterie, en wy minneftreeken, noemen: dat is, zo veel ik 'er van verfta, die kunstgreep, waardoor men een' minnaar, die men niet meent, aanhitst, om een' anderen , dien men gunftig is , tot - eene fpoedigere verklaaring te brengen. Maar gy kunt hem , zonder gevaar , aan zulken overlaaten , die diergelykc byhulp denken noodig te hebben. Inmiddels had ik gaarne, dat hy de oogmerken van Dankzvart geraaóen hadde; en was ik daar geweest, ik weet heel wel wat ik zou gedaan hebben. Wat hier gefchieden kan, zal ik niet nalaaten te doen; of gy het my verbiedt of niet.

Die afftand van uw' oom Thomas erfenis heeft my van harte gefmaakt. Edelmoedig meisje! gy moet, ja gy moet 'er voor beloond worden , hoe minder gy het ook in de verwachting van eenige vergelding gedaan hebt; en let 'er op, of het zo niet gebeuren zal, als uw oom het wenscht; offchoon gy ook zyne onderrichting niet volgt.

Henriette meent dat het uwe beurt is, te antwoorden ; maar 't zou de eerfte reis niet zyn, dat ze zich

m

i

Sluiten