is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Karel Ferdiner.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 GESCHIEDENIS van

kunnen gelyk Hellen; zelfs ten aanzien van dieeigenfchappen, welken een' man by onze kunne pleegen bemind te maaken. Daarenboven Haat hy, by de geheele waereld, voor een' man vangrootemiddelen bekend. Men zei my ook, dat men het te Farmbuil, —— dit is de naam van het goed van den Heere Wolmer, —, geduurende een'geruimen tyd, voor eene uitgemaakte zaak had gehouden, dat myn broeder met die Juffer zou trouwen. Maar ik twyfel 'er aan, of het wel tot een' voorflag gekomen zy; want, ik weet, hoe zeer een weigerend antwoord den hoogmoed van myn' broeder zou beleedigd hebben; des ben ik verzekerd, dat hy geene voorzorg zal hebben gefpaard, om zyne eigenliefde niet

bloot te Hellen. Thans zou Julie, . $ noera

n kortheidshalve den naam van de beminde Juffer

aan den zoon van haar' vaders halven broeder!

wiens naam my ook genoemd is, maar dien ik my zo ras niet kan te binnen brengen, werkelyk verloofd zyn, en de minnaar zou tegenwoordig te Farmbull weezen. Gy kunt ligt denken, dat ik zeer begeerig ben, beide die perfoonen te leeren kennen; waartoe ik eerstdaags gelegenheid zal hebben.

Om nu weêr tot myn' broeder te komen, dien ik ontfchuldïgcn wil. — Ik heb u zyn geheim, en, zo ik niet beter weet, dat geen, 't welku aanfloot gaf, tevens uitgelegd. Ik wil zeggen, dat hy, in de onzekerheid zynde, my het verblyf te Grumbuy niet kon voorflaan; want ware dit huuwelyk voortgegaan, dan moest hy ten minfle vooraf de geneegenheid van zyne aanflaande vrouwe gepolst hebben; om te weeten, of myn gezelfchap haar wel

aan-