is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het openbaar leven van zommige apostelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$18 GEDENKWAARDIGHEDEN UIT HET

len verwisfeld zijn met de omhelzing van den zuivelen en onbevlekten Godsdienst van Jefus. En zoo bleek het, welk een wijs beftuur Barnabas en Paulus naar 't Eiland Cyprus geleid had.

Voor het overige kunnen wij , uit deze ontmoeting der Apostelen , nog verfcheidene nuttige leeringen trekken s — onder anderen i.) Dat, op de verdorvenfte plaatzen zelfs, 'er nog dikwijls eenige edeler zielen gevonden worden, die, gelijk Sergius onder de Cypriërs, hun hart openen voor waarheid en deugd. — 2.) Dat een waarheidlievend gemoed wel niet het eenigst bewaarmiddel zij tegen vervoering en dwaling; zoo dat eene hoogere verlichting en onderwijs nimmer overtallig worde : maar

3. ) Dat zulk een gemoed echter alleen in ftaar zij, om de waarheid, wanneer zij klaar voorgefteld en bevestigd wordt , te verftaan , te omhelzen en tot deugdzaame gevoelens en daaden te gebruiken. —

4. ) Dat ondeugd en goddeloosheid, met al haar verfliogen, de waare verlichting en den zuiveren godsdienst gewoon zijn tegenteftaan; en —5.) Dat Grooten en Aanzienlijken naar de wereld niet zelden allermeest bloot ftaan voor derzelver onzalige inboezemingen. — Nog befpeuren wij hier 6.) de ijdelheid dier bedrieglijke voorwendzelen van hooger kracht en bovennatuurlijke kennis, als, ten allen tijde, door fchrandere Gelukzoekers, ter verblinding van het Gemeen zijn voordgebragt: en — om hier mede te eindigen , 7.) de oneindige verhevenheid van den Christelijken Godsdienst, boven alle menschlijke wetenfchap en konst. Gelukkig voor ons, indien Wij, dit inziende, daardoor, met den Landvoogd,

be«