Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN DER APOSTEXEN. 5oi

zoo wel als edele vrijmoedigheid ftraalen 'er door in zijne onderrichting van anderen. — Welk een heerlijk beeld eens braaven Dienaars van het Euangelie! Hoe gelukkig, als dezen Ook wel onderwezen zijn in de Godsdienstleere , en ervaren in Bijbelkennis! Hoe gelukkig, als zij zich, op ware welfprekendheid, ter overreding van het verftand, en ter leiding van het hart hunner Toehoorers, tijdig en met ijver hebben toegelegd! Hoe gelukkig, als zij zich, in hunnen post, met ijver voor Gods eere, voor Jefus zaak, en voor het heil hunner medemenfchen, — hoe gelukkig, als zij zich daarin, met naarftigheid en zedige vrijmoedigheid, onbedwongen door traagheid , tegenftand of menfchenvrees, van hunnen pligt kwijten! Veel hebben zij hier toe nodig , Christenen! Laat ons veel voor hun, — veel voor de jeugdige aankwekelingen tot den heiligen dienst,bidden om verlichting, begaving, heiliging en bemoediging ! Laat ons veel bidden , dat wij zoodanige Leeraaren behouden, — dat zoo veele opene plaatzen, van zulke Mannen, voorzien mogen worden! En — kunnen wij, door opfpooring of onderfteuning ? laat ons daartoe medewerken ! En, wat de Leeraaren aangaat, die ons God verleend heeft, laat ons fteeds bedenken, dat 'er onderfcheid in de begaafdheden is, dog dat allen door eenen Geest bedeeld worden! Apoilos was minder dan Paulus; maar, in welfprekendheid muntte hij uit. Niemand verachte dan eenen eenigen van hun, dien God hem, tot onderwijs en ftichting, toezendt,maar elkmaake van verfchillende gaven, een dankbaar gebruik! — Dan, laat ons tevens, elk voor ons zelve , van li 3 Apol-

Sluiten