Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 GESCHIEDENIS van

dat naast de deur is: en het gordyn voor hetzelve was juist niet toegefchoven. Ik bleef ftaan en zag naar binnen. De bevallige Moeder zat nog in haar nachtgewaad : haare zwarte lokken golfden om haaien blanken hals, haar hoofd rustte op den ronden arm, en de eene traan rolde na den anderen op haaien fchoonen half ontblootten boezem. Haar kind zat op haar' fchoot, by de tafel; en hield zich bezig met eenig fpeelgoed, dat voor hem ftond. Ik ftond lange in bedenking, of ik in de kamer of terug zou gaan ? Eindelyk klopte ik aan, deed de deur een weinig open, en vroeg : of ik binnen mocht komen ? Zy droogde fpoedig haare traahen af, zette haar kind op een' ftoel aan de tafel, en ontving my zeer vriendelyk.

Wy fpraken over verfcheiden- dingen ; en onder het gefprek zag ik telkens het kind aan: dit merkte zy op, en fcheen 'er verlegen over. Om haar uit die verlegenheid te helpen zei ik: „ dit kind heeft „ veel overeenkomsts met een' zekeren man".

Zy bloosde; doch herftelde zich, en antwoordde: „ Met zyn' vader. Ik kan evenwel niet denken dat 3, gy dien kent ? "

„ Misfchien wel!r' hervatte ik : met eene mine die ik zelf niet weet , doch die haar onder 't oog moet gevallen zyn. Zy bloosde andermaal, en zag my met eenige verwondering aan. Hierop zei ze:

„ Gy denkt naar Farmbull te gaan. Misfchien „ wilt ge Juffrouw Wohner een bezoek geeven ?"

„ Daariseigentlykmyne woorplaats"antwoorddeik.

„ Dan zyt gylieden ten minfte goede vriendin„ nen?" vroeg zy weder.

Zeer

Sluiten