Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. GESCHIEDENIS van

die zich alleen verbeeld het te zyn. Ik heb zeker» lyk dit boven Julie vooruit, dat ik gemcenzaamer met het lyden, aan myn ongeluk reeds byna gewend ben , en meer geleerd .hebbe van de fmartelyk; Jojnst van verdragen en gelaaten te zyn. Maar de ondervindingen, op welke dit voordeel gegrond is, zyn, dunkt my, de alleröngefchiktfte die men zou kunnen hebhen, om eene bekommerde Bruid gerust te ftellen.

"Er blyft weinig vertrouwen overig , op een Geilacht, over welks trouwloosheid zich zo veele beklagen ; en die door onze eigene ondervinding bevestigd word! Ik ben nochtans door myn ongeluk nog zo ver niet gekomen, dat ik de fchuld van een! enkelden, door wien ik zelf lyde, op het gantfche geflacht zou wreeken ; en, fchoon 'er zo veele rampzalig gemaakte Leonore's en haare verdrukkers, zyn, Mynheer FerdinerzsX, echter, de laatfte Man zyn, die ik zal wantrouwen. Gy begrypt ondertusfehen ligt, dat myn gezelfchap voor Julie niet zeer aangenaam of nuttig kan zyn ; offchoon ik alles doe wat ik maar kan.

Zy is zeer ongerust, myne vriendin ; cn wel alleen om dat Mynheer Ferdiner niet fchryft, terwyl de bepaalde tyd tot den trouwdag zo naby is. Deze oorzaak ten minfte , geeft zy duidelyk genoeg te verdaan. Zoudt gy hem hier van niet een teeken kunnen geeven ? Eéne regel van hem, zo hy mis-' fchien haar niet onverwachts denkt te verrasfehen, zal meer uitwerken, dan alle myne woorden.

Dit moet u nochtans geene oorzaak geeven, om Ignges; in Hamburg te blyven. Al fchryft hy ook,, • '' • ' zo'

Sluiten