Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAREL FERDINËR.

vcrgeeven, dat hy het geene tegen Elize gedaan is, goedkeurde, en door de kleine Familie-trotschheid, of, zo het geen trotschheid was, door dehaatelyke voorwendzels eener jaloerfche, deeze fchadelyke vooroordeelen tegen Elize opvatte, waar door hy met de Oom byna overhoop raakte. Heeft hy zich verder bedacht, zo als gy verzekerd, het is alleen, zegge ik u , door tegenwoordige noodzaaklykheid.

Eindelyk, al ware het ook alles zo, als gy u verbeeld, denk evenwel niet, dat Elize, met alle haare menschlievendheid, en bereidwilligheid om beledigingen te vergeeten; met al haare genegenheid en vuurige begeerte, waar van haar hart overvloeid, om eenen goeden, ongelukkigen jongeling te redden, en eener bedroefde moeder haaren zoon te willen wedergeeven, zich aan eenen Man zou verbinden, dien zy niet bemind, en niet kan beminnen , zo lange haar hart eenen anderen toebehoort. Laat voor altoos deeze hoop vaaren, Sophial Ik geef ze ten minfte zo geheel op, dat ik by Elize zelfs niet eens deswegen zou willen verdacht worden. Verdacht: dit woord gebruike ik met opzet, want het denkbeeld dat ik heimelyk het oogmerk had, van haar tot deeze party te willen overhaalen ,zou een volkomen mistrouwen verwekken op het geene wat ik voor hebbe; en wat-ik van haar, voor my alleen, wenfche te verkrygen, haar als enkele voorbereiding tot deeze verbintenis verdacht maaken; en dan zou niets in ftaat zyn, om haar in onzen oord te doen verblyven. ,

Om my duidelyker te verklaaren; ik moet haar terug hebben, met haar leeven, my door haare tegenwoordigheid eenigzins vergoeden, wat ik verlooren

heb-

Sluiten