Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAREL FERDINER. 155

alles gedaan hadden, welk gefchied is; welke rechten kan hy hebben, die naderhand door zyn verlooving aan Ju/ie het gebeurde heeft toegeftemd, en onherroeplyk de haare is? lntusfchen is zyne drift zo onftuimig, en zyn voornemenzo ernftig, dat ik gewis eene verbreeking vreeze tusichen hemen Julie, wanneer ik hem niet de éémge hoop beneem, die hy beftendigzal vast houden, zo lang ik daar tegenwoordig ben. _

Ziet gy nu, myne waardfte Augusta,is met deeze ééni-e reden, die my noodzaakt om Hamburg te verhaten, de dringendfte van allen? Ben ik wel een oogenblik zeker, voor hem? Zal ik my moedwillig in°eenen ftryd waagen, wiens uitkomst gewis dan aan myn zvde is, wanneer ik ter zyde wyk? Doch al had ik by de eerzucht, welvoeglykheid en rechtvaardigheid fterkte genoeg om denzelven door te ftaan' Wanneer doch zal hy den ftryd eindigen? En, zo de breuk tusfchen hem en Julie plaats.

greep? _ .

Neen, mvne waardfte, myne beste Augusta, hoe zeer my ook onze fcheiding het hart dooi griefd, hou op met my te kwellen. Ik moet weg; en,gave God, dat het my mogelyk ware, liever heden, dan morgen, lntusfchen beloof ik u, niet te zullen wegreizen, zonder u nog eenmaal gezien,nog eenmaal omhelsd, en mondeling affcheid van u genomen te hebben.

De hier nevensgaande brieven zyn in die orde na elkander gefchreeven, als de nommers, die ik boven aan dezelven geplaatst heb, aanduiden. Waar-ik het noodig achtte,heb ik aan den kant eene opheldering, of ook Vf el eens eene aanmerking ter neder gefteld.

Sluiten