Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K A,R EL FERDINER. afl

de weduwe kende. Van hier liet ik my, met een Compliment tevens aan de weduwe , onder den naam eener bloedverwante by Louife aandienen, als die haar een brief had te overhandigen van hare Tante in Hamburg , en haar zelve wenschte te fpreken ; welk zonder eenige zwaarighe.d aangenomen werd. Op alle vraagen, die ik van dit wyf verwachten kon, had ik myn antwoord gereed. Te zeggen, dat ik regtftreeks van Hamburg kwam, fcheen my wat bedenklyk te wezen , dewyl zy nog onlangs brieven kon ontvangen hebben , en myn brief reeds voor veertien dagen was afgezonden. Dus verontfchuldigde ik my by Louife, wanneer ik haar den brief overgaf, dat ik dien zoo lang gehouden had, daar ik reeds voor veertien dagen van Hamburg vertrokken was ; dat ik tot nü fteeds belet was geworden , om van Larfe , al. waar myne vriendin my had opgehouden , naar Woljler over te komen. Hierdoor ontweek ik menigvuldige vraagen, hoe de Tante voer? hoe het te LJamburg gefchaapen ftond, en dergelyken; of ik konde deze alle met één algemeen antwoord afwyzen.

Ik vermoede geenszins, dat het Oude wyf argwaan had; doch zy was maar niet van haar plaats te krygen. Ging zy een enkele keer weg, dan was het flechts voor een minuut of vyf, en daarin kan men juist niet veel vraagen en antwoorden. Dewyl ik dit reeds vooraf gevreesd had, was ik daarop bedagt geweest, of ik niet eene nacht by dat wyf zou kunnen vertoeven. Ik begon daartoe den aanflag. 't Was, zeide ik, zeer ongemaklyk in

deze

Sluiten