Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 GESCHIEDENIS van ligt kunnen vergeten worden. Op deze wyze kan ach ook wel in uwe gevoelige Ziel eene zoodanige voortelling zoo diep hebben ingeprent, en door het vuur uwer verbeelding zoo misleidend geworden zyn, dat gy wel rasch het denkbeeld voor de zaak zelve naamt?"

Ik hoestte, rogchelde, maakte veel beweging gaf den éénen wenk op den ander, om Louife te beduiden, dat zy hier zich wat zou inbinden, en deze vraag met mogelyk beantwoorden; maar het hielp niet Het meisje was geheel buiten ftaat zich te bedenken ' en. zulke wenken te begrypen. • „ Gave God," zeide zy, „ gave God, dat het niets anders ware! "

„ Ik denk en hoop toch," hernam Julie, dat het zoo geweest is! Want waar door hebt gy het tegendeel kunnen overtuigen ? " „ dat ^r_J^et jBev?te»" antwoordde Louife,

r rEeü è™lël"vroeg>Ue-temyJzv

Lmfis beide handen vatte, en haar zeer fterk aan gevolg?'" S6V0]g? °m G°ds -Ik een

„ Goede Hemel! hoe kan ik het zeggen?" ant woordde Louife, en bedekte met haren fluier haar gloeiend aangezicht.

ik'het W ^ ^ Wd?"hernam « Verfta

ïic het wel? Eene ongelukkige vrugt?"

,, Ik kan het niet uitfpreken," antwoordde Loüi.

fe Eene ongelukkige vrugt,welke de angstvalligheid

der Moeder te vroeg heeft doen fterven."

„Nu,"

Sluiten