Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3"+ GESCHIEDENIS van

eenemaal vruchteloos. Ik zou u daaromtrent veffcheide oorzaaken, yerfcheide gistingen, mogelyk' meer ongegronde, dan waarachtige, kunnen by■ brengen; onder anderen, dat de zaak met Louife ter zyde gefield; (want gy bêbt Alfried's evenbeeld, of moet ik zeggen Alfried den Tweeden? nu onder uwe befcherming genomen,) deeze zaak ter zyde gefield, zou ik onder anderen . kunnen bybrengen, dat de Heer Wolmer zich zeer belee* digd acht, dat Ferdiner ronduit aan Julie gefchreeven heeft, "dat zy niet zyne Dochter, maar alleen zyn Pupil, en dus hem geene kinderlyke gehoorzaamheid fchuldig is. Dit echter, zegt myn Broeder, zou een Man van Wolmer's goeden en ligt vergeevenden inborst nog zoo zeer niet getroffen hebben, ten minften hem geen zoo vast befltm doen neemen , om zyne toeflemming volftrekt te weigeren, indien 'er niet. nog eene andere omflandigheid by gekomen was; en dat zou de inhoud Zyn van een ouden gefchenrden brief, die door Ferdiner zou gefchreeven zyn. God wee:, wat het voor een brief zy; mogelyk een niet wel bewaard minnebriefje van voorigc jaaren, welk de flegte Willem, uit haat tegen Zynen geweezen Heer, deö goeden Wolmer in de hand gefloken heeft; fchoon Charlotte van een anderen brief fprak, dien Ferdiner aan Julie zou gezonden hebben. Maar hoe "t ook zy; het is zeker, dat deeze ongelukkige brief Wolmer's befluit bepaald heeft.

Dit waren zoo omtrend de woorden van myn' Broeder. Ik antwoordde: „ een ongelukkige brief is niet de oorzaak van dit befluit, maar het is van

bei-

Sluiten