Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Leenhof van Brabant. 237

* Henr. Kinschot Rifolut. 28. pag. •5-79. col. 1. zegt : „ in Lima „ Collaterali (uccederen de Broeders malkanderen in Leen.goederen

„ „ gelykelyk, zonder dat d'oudfte daar inne eenig voordeel heeftï „ 't en waare de voorfz. Leen-goederen mogten hebben Titul van „ Heerlykheyd, en Fortereffe met de Vubrugge, waar inne d*oud» ,, fte Broeder zoude geprsfereert worden.

t Daar geen Beoeders levenden zyn. Ger. van Someren in

. Comm. ad Conjuet. Buscod.ad Tit. de Feudis tekent uyt een Boek, beruft hebbende onder Mr. Jan van Bethmeer, aan, dat een heele

Broe»

Art: 28. * In Succeffie collaterael, oft van belijden, de Broeders van den af-lijvigen Broeder fuccederen in de Leenen even gelijck , behoudelijck dat d'oudtfte heeft d'exercitie ende 't bedrijf van de Heerlijckheydt, ende tot . dien het Huys met de Val-bruggen ende Gracht daer om liggende, ende van gelijcken obfer veert- ] men tuffchen Gefufters van den af-lijvighen Broeder oft Suffer, | daer af gheen Broeders levende en zijn.

Twee

Suceesjle v*n Broe. ders.

Art: 28.

In Succesfione Collaterali Fratres pariter admittuntur ad feuda Fratris pradefuncli, excepto eo , quod primogenitus babeat Jurisdiclionem ad DominiumperHmentem, arcemque cum Pontibus ac Fosjts circumiacentibus: Quod etiam ibfervatur inter Sorores mortui Fratris vel Sororis, :um nulli funt fratres fu~ berftites.

Ff 3 Duo-

Sluiten