is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige character- en levensschetsen van eenige ter dood veroordeelde persoonen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berucht roovir van onderfcheiden kerken. .17

re koevoeten van onderen op, van het leven ten doode gebragt, zyn hoofd op eene hooge paal geftooken en zyn lighaam tot asfche verbrand zoude worden;" dat verder de eerlooze christiaan muller (*) insgelyks met yzere koevoeten van onderen op geradebraakt en op het rad gevlochten, en als dan michel keyser en andreas luci, gelyk ook de beide jooden moses hoscheneck (t) en samuel löbl, met de koorde geftraft zouden worden.

Met nickel list werd het begin van deeze executie gemaakt. De nevens hem by de uitvoering op de wagen gezeten geestlyke klom met hem op het fchavot, waar list, tot ontroering van de geheele aanwezende menigte volks, zyne biecht openlyk aflegde, en daar by zyne groote en menigvuldige zonden nogmaals bekende, God vol berouw om vergiffenis van dezelve bad, en toen op

zyne

(*) Deeze aartsbooswicht ftond de pynbank zesmaal door, zonder te bekennen. In het begin, zeide hy, was het pynlyk, naderhand echter achtte men het niet meer, Hy wist over de pynbank te redeneeren, als of hy in hel pynlykfte recht geftudeerd had.

(f) Deeze jood beproefde, om met het uit bet zaad van de datura geperste fap zyne wachters te doen in flaap geraaken; ge'yk over *t algemeen deeze roovers dergolyk toebereid fap meermaalen by zich droegen , om met hulpe van heizelve fomwylen geheele gezelfchappcn in de herbergen in eenen diepen flaap te doen zinken.

H3