Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z6 BESCHRYVINGE van

waagen, en vervolgens aan den rechter kant trachten de poort van de redoute te overweldigen. — Op het Sein van attaque zou een gedeelte van de 300 man, die aan den anderen kant van de berg geposteerd waren, verder oprukken, en hun best doen om aan den rechter kant van dezelfde bastion in te dringen , terwyl de overige hec voetpad houdende , onder de Vesting langs zouden marcheeren, en zich op dieplaatze, alwaar la Pala> tnide met de Stad communicatie heeft, posteeren.

Dit gedeelte van de Vesting ten eenemaal weerloos, en op de rechter flanc van de tegen overgeftelde Bastion niets dan 2 flechte yzere flükjes zynde, is het zeer waarfchynlyk, dat de hiertoe beftemde troepen hun oogmerk gemaklyk zouden bereiken: Eens óp de plaats van de communicatie geposteerd, zouden zy zich met voordeel daar lichtlyk maintineerens en de overgaave van het Fort bevorderen, dewyl alsdan aan het Garnifoen geene hoop van hulp noch retraite overblyft.

Het Esquader zou te gelyker tyd in de Golf eenige diverfie kunnen maaken, befchietende in het voorbyzeilen de punten van defenfie der Stad zelve, en ten anker gaande buiten het bereik der mortieren, die voor

het

Sluiten