is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryvinge van den archipel, tot nut van den krygsman, zeevaarenden en handeldryvenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. ARCHIPEL.

171

Golf van Coron gelegen , wordt omtrent 20 uuren, en de breedte van het Schier-Eiland 'by Navarino op byna 7 uuren gaans gefchat ■— -Deeze kusten zyn van verfcheidene havens en rheeden, door de laatfte Expeditiën der Rusfen zeer vermaard geworden;, voorzien ; —• De voornaamfte deezer zyn die van Nayarino Modon en Coron, tot welker nadere befchouwinge wy thans overgaan.

NAVARINO.

De Stad en derzelver Haven, de grootfte en veiligfte van geheel Morea , ligt op de Westlyke kust, vier mylen ten Zuiden van het Eiland Prode, en maakt tevens de grensfcheidinge van Arcadia uit. — De Haven van Navarino is door het Eiland, ontoeganglyk van alle kant geformeerd , ^ welke eene baay ter diepte van ongeveer eene myl uitmaakende aan weerskanten eene opening overlaat ; die van den Noordkant naauw en meestal verzand, is zelfs ter naauwer nood voor ligte en kleine vaartuigen gefchikt; en de Zuidlyke, ftrekkende zich ter breedte van ongeveer 900 roeden uit, is door gevaarlyke Rotzen van den eenen kant, en van den anderen