Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

trekkelyk de Monftering van 't Scheepsvolk te Dantzig , alle berigten gaven hoop tot eene fterke afkomst van Tarwe , daar men zelve meende, dat ook, buiten Engelfche Pasporten , Tarwe uit het Oostenrvklche zoude komen, hoewel men nog niet hoorde, dat 'er Kanen onder weg waren; de goede Tarwe was reeds voor ƒ 800 -: -.-, m Ducaten , a ƒ 12 -: -:, gekocht. Een Schipper, uit Mokholm komende, had reeds de tsdiiife verfpreid, dat de Rusfen in Finland zouden zyn Trejf vallen, hoewel aan de zekerheid van dat berjgt nog zeer wierd getwyffeld. & ë

DeSecretarisZ««w,fchryftuitHanau .denaa April, dat de Jagers met nog andere Ryks Troupes, onder Commando van de Lieutenant Generaal LiJh, de voorposten te Alzey, Lanthern, en langs de Linie op de Hundsruck bezet hadden. De beste Oostenrykfche en Hongaarfche Regimenten trokken naar den Nederrhvn; te Mentz ging men voort zich te verfchanzen, en men had begonnen, op eene afftand van anderhalf of twee uuren gaans van die Stad, nieuwe verfchanzingen aan te leggen, welke beftemd fchenen voor de Armée, in dl« d,ef-eIve zlch naar Mentz moest retireeren.

De Minister van Lynden fchryft uit Coppenhagen, den 23 Apn dat de handel der Ingezetenen van dat Ryk op de Oost-Indien, levendiger fchynt te zullen zyn. dit jaar dan te voren, naaien 'er reeds twee fTei%C0CliTr de™?»\ byna in gereedlS XzeiS ?,?'„!• ^mpagme-&C,h,P Dee«emarken reeds argcze.ld is, gem Compagnie heeft onlangs haar Factory van rranquebar, op de Kust van Choromandef atgefchaft, om dat dezelve geen voordeel, ra™ vee ' onkosten veroorzaakte; daar en tegen heeft zv ha2 étabhsfement te Fredriksnagor, in Benealen S voornaamite handelplaats, in die"öSSEl' SS De Vice- Admiraal Kaas, js benoemd to Coïmt

-r£j traaglyk voortgaat , hoewel onlangs een Iranfport van 4 a 500 Matrozen, uit Non wLen was aangekomen. Een Koninps Kotter , op de' R el liggende raakte in brand , op den "ïftèn dan men vond gelukkig middel, om dezelve te doen ziuken'!

voor

Sluiten