is toegevoegd aan uw favorieten.

Extract uit de buitenlandsche depeches, door de Commissie tot de buitenlandsche zaken geëxhibeerd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heden is ingekomen eene Misfive van den Minister der Franfche Republiek Notl, ter geleide van §en Exemplaar van No, 166., van 't Journal des Defènfèursi de la Patrie enz,, inhoudende een brief van den Minister tot de Zeezaken Truguet, aan den Prefident van *t uitvoerend Beftuur, van dezen inhoud;

Parys den 16. Brumaire , 's avonds, vyfde Jaar.,

BURGER PRESIDENT!

Ik haast my aan 't uitvoerend Beftuur te doen weeten, dat men door Brieven van Brest van den 13. Brumaire, door een Eftafétre aangebragt 't naarigt' bekoomen heeft, dat 'er in Ierland eene generale revolutie plaats heeft. Twee Scheepen door onze Kaapers ter Reede opgebragt des avonds van denzelven dag, en laatst vertrokken van Liverpool, hebben dit belangryk nieuws doen bekend worden; dezelve brengen mede, dat de Ieren zich meester hebben gemaakt te Dublin van 30,000 geweeren, dat zy 10,000 mannen, Engelfche Troupes,geflagen hebben, dat de militairen zich by de Infurgenten gevoegd hebben, en dat het Land in volle jnfurrectie is. De arrestatien en eenige andere eigendunkelyke daden, waar van het Engelsch Ministerie b.efchul.digt wordt, fchynen die beweging te hebben $oen ontdaan.