is toegevoegd aan uw favorieten.

Bylaage tot de decreeten van het Provinciaal Bestuur van Holland [...] van den 1. december 1797. tot 1798

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 87 )

„ ons met alle nauwkeurigheid in den Zomer van 1796.

„ opgcmeeten; zulk een Kaart is doch een der v or„ naamfte verëischten, om met eenige duidelykheid aan „ het gebuteerde oogmerk te voldoen, en op denzelve „ het Terrein met de veelvuldige en verfchillende leg„ gingen der Dyken , Kadens en de onderfcheiden Con„ cepten met de Waterloozingen aantewyzen; zonder „ welke alle andere elucidatiën te duister zouden bly„ ven, om over dit belangryk onderwerp gegrond te „ kunnen oordeeleu.

EERSTE HOOFDSTUK.

Over de Middelen dewelke in 1795. tot ontlasting der Inundatie zyn aangewend geworden; en de gebreken van dien ömfchreeven. —

,, Toen op den 18. February 1795. de Maasdyk by ,, Hedickhuyfen, op drie onderfcheiden plaatfen, en by „ Ryswyk op éénc plaats, by de buitengewoone Wa„ tershoogte van 19! voeten aan het Peil te Heusden „ doorgebroken was , wierden de Landen van Heusden, „ Dusfen en Althena daar door op eene ontzettende wy,, ze overftroomt. Het Water door de drie eerstgemelde „ Doorbraakcn in het Bovenland van Heusden inftorten„ de, ontlastte zich wederom voor een groot gedeelte

door de in het najaar van 1794. tot de defenfie gemaak„ te Coupure in den Dyk by het Fort Doveren, en wy-

ders nog door drie Doorbraakcn, door het afkomend ,, Water zelve veroorzaakt; waarvan 'er twee gevallen „ waren in den Dyk aan de Elshoutfche Stoep, en één

beneden den Overlaat onder Drunen.

„ Deeze Ontlastingen, gedeeltclyk door de Natuur B, zelve geëffectueerd, brachten het water op de Lang„ ftraatfehe Buitenlanden en op het Oude Maasje; een ,, weg, langs welke het zonder merkelyke fchade te „ doen, op het Bergfche Veld geloosd zoude zyn ge„ worden, waare het niet, dat het afftroomend Water

en Ysfchollen, gecombineerd met het Water en Ys, F 4 „ da t