is toegevoegd aan uw favorieten.

Bylaage tot de decreeten van het Provinciaal Bestuur van Holland [...] van den 1. december 1797. tot 1798

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5, deeltcns dier Landen benedenwanrds, en ook tot de '.. aldaar gevonden wordende Openingen bepaalt, welke „ in de eerde plaats zyn de Hulpgaaten en Sluizen in .. den Binnendvk op bladz. 100.befchreeven: waardoor h het afkomend Water, uit de oude Dusfenfche en Al* ,, thenafche Landen in de nieuwe Dusfenfche en Al* „■ thenafche Polders, ontlast word. >

„ Van daar vindt dit afkomend Water in de tweede ,, plaats, voornaamlyk uit oorzaak der Hooge en uitgebreide Buiten-Polders, niet meer als de twee vol„ gende plaatfen , bchalven de openingen door de Sluizen ; te weeten, de eene in den nieuwen Dusfenfchen " Polder by en omdreeks dc Peerenboomfche Sluis , u over de Buitenvelden, en grootdeels door de diepe „ Vaart, of breede Scheiiloot, in het na by gelegen „ Oude Maasje, aan het Bergfche Veld: De andere, irt „ liet Nieuwe Land van Althena, door dat gedeelte Dyks „ in de Bakkers-Kille, alwaar voornoemde Dyk aan het „ oever van gemelde 'Br.kkers-Kille gelegen is. „ Deeze twee plaatfen zyn alleen gefchikt, en ook tevens voldoende, zoo als by ieder oplettend Bewoo* " ner of kenner van de fituatie deezer Landen ook ten vollen bekend is, om de afkomende H )oge Overftrooming het fpoedigst van die Landen op het Bergfche Veld te doen afioozen.

Om dan ook van deeze natuurlyke gelegenheid, ' en ligging deezer afhellende Binnenlanden, het noo" dige gebruik te maaken, zullen wy ter deezer piaatr fen ook de volgende Hulpgaaten omfchryven, naam,;iyk:

„ i°. In de Nieuwe Dusfenfche Polder* „ 20. ïn het Nieuwe Land van Althena.

„ De Hulpgaten in dc Buitendyk van de Nieuwe ,, Dusfenfche Polder, i „ Het eerde Hulpgat kan het wclvoeglykde vallen, ,, ten Oosten v:,n de Feerenboomfche Sluis, circa 20 „ Roeden Ooitvvaan's van den Voogd wertïche Steeg, „ ter lengte van 12 Roeden. .

„Dan