is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der verkiezing en verwerping eenvoudiger gemaakt: ter toelichting van de gewigtige vraag, of de gereformeerden zig met de remonstrantsche broederschap [...] vereenigen kunnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkeek.de Begrippen, enz. 87

(1) Eene verkiezing toe de genade des Christendoms.

(2) Eene verkiezing- tot zaligheid.

(3) Eene tweeerlei verkiezing: tot genade, en tot zaligheid.

De eerste is die, welke ik in 't voorgaande opgehelderd en bewezen heb.

De tweede, is die der Calvinisten. Deze geen agt flaande op de geheele wereld buiten het Christendom, niet gunstig denkende over haare behoudenis , Haan alleen het oog op onze kerk, en verdeelen die in twee klasfen, die verkoren, en volftrekt verworpen zijn.

Het derde gevoelen is, zedert een geruimen tijd, bij veele Protestanten en Gereformeerden aangenomen. Men zag klaar dat in de Schrift meest van eene verkiezing tot genade gefproken werdt, en voegde dit als eene tweede verkiezing bij de andere. Maar zo deze mijne Medechristenen onpartijdig en vrijmoedig onderzoeken, zullen ze met mij moeten toeftemmen dat in het O. en N. T. altijd van ééne, en nooit van twee verkiezingen gefproken wordt. Dit zou den ganfehen Bijbel in verwarring brengen. En dan zal men van zelve dat denkbeeld moeten aannemen, het geen ik ten overvloede geftaafd heb; dat de H. Schrijvers geenzins de fchikking van eenige perfoonen ter zaligheid, maar de hooge voorregten der waare kerk, door het woord verkiezing, bedoelen.

F 4 V. HOOFD-