Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V i VOORREDEN.

de Algebra voor Eerstbeginnenden, in onze Nederland» fche taaie wierd famengefteld en uitgegceve», waarin, door eenc' zeer 'korte en bevattelijke' bcfchrijving, over de regelen dezer Weetenfchap , cn nader opgehelderd door een genoegzaam aantal Voorbeelden , gehandeld wierd. Eindelijk werd mij zelve de gelegenheid aangebooden door deBoekhandelaarcn a. en j. honkoop, óm, namelijk een Werkje, in het voorige Jaar'te Brunswijk door een onbekend Liefhebber in 't hoogduitsch nitgegeeveh , nu in 't nederduitsch te laaten vertaaien. Doch hetzelve niet anders vervattende dan Voorftellen, om'door ervaaren Stclkunftenaaren te worden uitgewerkt, zonder de minfte regelen te laaten voorafgaan, oordeelde ik dat de eerfte beginfélen ter onderwijzing, en de nor dige regelen ter uitwerking dier Voorflellen den Leerling hoogst nodig zijn. Ik heb dczelven dan,- zoo kort en bevattelijk mij mogelijk was, voorgefteld; fommige derzelve agtergelaaten, en anderen bijgevoegd, om, langs dezen weg, die Werkje tot een goed gebruik te doen; dienen voor eerstbeginnenden, cn tevens voor verder gevorderden. Voorts heb ik van die Voorftcllen, uit het vertaald Werkje gebruik gemaakt, welke op Pagina 104 èn verder voorkoomen.

Indien mijn arbeid de goedkeuring van Kunstoeffenaaren mag wegdraagen , dan zal ik mijne moeite beloond achten, en mijnen werisch eenmaal voldaan zijn; namelijk: een Leerboek te zien, waar door de mocilijkfte Voorftcllen, weiken in deze allernuttigfte Weetenfchap voorkoomen^ op de bevattelijkfte en beknoptftewijze te' hebben voorgedraagen. J N-

Sluiten