Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 THEOPHILUS OF

Mensch zich zelf genoeg is, indien zyn eige waarde hem behouden moet? Ach! hoe koud, hoe ongenoegzaam zyn dan alle uwe redenen? Hoekragtigen bemoedigend is daar en tegen de taal van het Christendom, namelyk, wanneer eene opregte boetvaardigheid het harte kloppen doet? Gy hoort my hier fpreken van eene deugd, die de Heidenen nooit gekend hebben. Befchouw dezelve echter niet als te laag, te gering voor den mensch; of zoud gy het als onedelmoedig aanmerken, wanneer men, aan den boezem des tederften Vriends en Weldoeners, van droefheid verfmeld, onder 't bezef dat men fteeds zyne liefde met de fnoodlte trouwloosheid beantwoord heeft? Neen gewis; Ook heeft het alsdan het heuchlyk gevolg, dat Hy de zodanigen omhelst, en dat zy door hem behouden worden.

philet. Is het zo, dat deze in zyne liefde deelen, hoe veel te meer behooren dan by hem die geenen op hoogen prys gefteld te worden, die van de vroegfte jeugd af met hem vereenigd waren? Ondertusfchen, ziet eens, onder anderen, de eerwaarde Eunice , by welkers krankbed gy geweest zyt. Hoe worftelt zy niet met veel pynen en ongemakken?

theoph. Ik heb u reeds doen zien, om welke redenen de deugdzamen hier op aarde niet altoos geluk-

Sluiten