is toegevoegd aan je favorieten.

De wéldenkende representant, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P £ L.

De Repvfentant en Jucoba zien elkaêr ver. wonderd acn. PETER.

Ach! dat uwe dochter ook iets voor my gevoelde, en dat uwe meerderheid in Tang ons niet fcheidde!

de representant.

Weet ge hoe ik hierover deck , Peter ? in zaalten die het hort betreffen is deugd de eenige verdienste; in zaaken die het vaderland , den algenieenen mensch betreffen, is, volgens de orde der dingen , door den Schepper voorgcfchreven, verfchil in bediening, in rykdom , volftrekt noodzaaklyk , maar dit verfchil moet nimmer de zaaken van het hart bepjalen — die zyn te 'verheven, om zich door ftof te laaten beperken. In zaaken van den kryg is onderfcheid van rang even onontbeerlyk als in het talryk huisgezin, dat van vader en beftuurdcr, tusfchen kind en leerling.

peter.

Burger! ik ben het volmaakt met u eens. de representant.

Maar ge moet nu daarom niet denken dat ik u myne dochter zó maar geaven zal ! — neen ; ik zal wel degelyk onderzoek doen naar uw caracter, gedrag, en naar de neiging tnyner dochter; — zy is de hoofdperfoon in het ftuk, en — moet nimmer de Voorzienigheid befchuldigen , haar een' vader te hebben gegeven die haar hart ketende , terwyl hy : vryheid des vaderlands! riep.

B 3 **•