Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C w )

God had dit dierbaar Zevental Tot één zelf kunnen doen vermindren: . .4 Dan ziet, Hy kiest maar één' uit al, 't Is waar de Hoofdbag van de Kroon van uwe Kindrèa J

Doch geeft dit zelfs uw hart geen vreugd;, Dat Gy een' braaven Zoon den Schepper toe mogt wyênr Dit kan in 't leed uw hart verblyên; Hy drukte 't fpoor der reine deugd:

Der reine deugd!. . . ó ja ! reeds vroeg "Was Hy in Godsdienst wel ervaaren, Daar Hy zich naar Gods Wet gedroeg, Zag men hem zedigheid met goeden wandel paaren:

Hoe! flaakt uw hart geen' blyden zucht Ey die herdenking? ja! Gy zegt in ftil vertrouwen: „ Zijn ziel is eindeloos behouên, „ Zy nam naar beter oord haar vlucht '*.

Hoe eindloos groot is dan 't geluk, Waarop uw dierbre Zoon mag boogen; Die, vroeg bevrijd van 's waerelds druk, Door Jefus liefdrijk oog beftraald wordt in den hoogeni

Daar fmaakt zijn ziel het zaligst lot, Waarvan geen waereld met haar volheid iet kan geevenj Hy mag met Cherubynen zweeven Voor 'taanfchijh van zijn' grooten God.

Kan

Sluiten