Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vr VOORBERICHT van den

het vertaaien voorttegaan, en de vertaalde Kerkredenen, ten nutte onzer Vaderlanderen , ter drukpers overtegeeven. Ik heb wegens de fchoonheid van het Werk, fchoon het anders eene moeielyke taak ware, aan hun dit genoegen niet willen weigeren , maar voldoe daar aan heden, als ik den Geëerden Leezer reeds een gedeelte daar van, in dit Stuk aanbiede.

PIERRE du BOSC is de Schryver van dit werk; een Man, die voor weinig minder dan ééneEeuw, in ons Nederland zoo bekent, zoo beroemt, en zoo geacht was, dat men alleen zynen naam maar behoefde te noemen , om aan elk een denkbeeld van zynen perfoon te geeven;doch dewyl de ervaarenheid ons leert, dat ?ulk een ruim tydbeftek, waar in onze aarde met een geheel nieuw en ander geflacht bevolkt word , vaak de oude dingen uit het geheugen wifcht, zoo verpnderftel ik, dat deezen naam, thans aanveelemynerLeezeren zoo bekent niet /Zal zyn; en derhalvcn zal het niet ondienftig weezen, den Leezer een kort bericht van den Schryver medetedeelen.

Hy ontving het eerfte levenslicht te Baieux , in Normandien, op den ziften van Sprokkelmaand in het jaar 1623. en was de eenige Zoon van Mr. GUILLAUME nu BOSC, Advocaat voor het Parlement vanRouën. Reeds vanzyne

vroe-

Sluiten