Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over E F E Z E N I. -3. M

het inftincl van zyn natuur tc volgen, zyne ftem gebruikt om onderfchcide toonen te liaan: ja dat even als het een wonderwerk zoude zyn een nachtegaal te zien, die ftom was, in het aangenaam lente faizoen, het ook een wonder moet zyn een menfch te zien zonder zegeningen omtrent zynen God , geduurende den loop zynes levens. Want, voegt deeze Wysgeer daar by, „ overal fchittert Gods grootheid' uit; en het zy, „ wy in het land treeden, het zy wy in de fte„ den komen, het zy wy de zonne des daags „ befchouwen, het zy wy letten op de ftarren „ des nachts; overal moet men zeggen, God is groot, hy moet gezegent zvorden" O Heiden! wat befchaamt gy de Chriftenen, en hoe veele zult gy ten geenen daage veroordeelen, die in een licht, ongelyk grooter, dan het uwe, wel verre van God te zegenen, hem vloeken; hem vervloekingen in plaatje van zegeningen vergeldende , en de weldaaden die hy over hen uitftort, niet dan met ondankbaarheid en fmaad bcloonende? Ziet daar dan Epictetus en de H. Paulus, die ons eene zelfde ieere verkondigen: de eene is als de Apoflel van de natuur, en de andere is de Wysgeer der genade. Beide vermaanen zy ons om God te zegenen. Maar de H. Paulus gaat veel verder dan Epictetus; want die beril: uit in de werken der natuur, daar deeze hem zegent om zyne barmhartigheid en onukfpreekelyke goedheid, die in de wonderen der genade doorbraak. Gezegent zy God; ziet daar, tot zoo verre gaat Epi&etus. Maai" de Heilige Paulus blyft op deezen fchoonen weg niet feil ftaan, hy gaat veel verder onder het geleide van den Geeft, die hem verlichtte en na dat .hy gezegt had, gc~

ze*

Sluiten