is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den brief van den H. Paulus aan de Efezeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEER-REDEN over EFEZEN I. 4£. n

verheerlyken fpreeken zy noch van zyne mast noch van zyne oneindigheid, noch van zyne onlterflykheid , noch van zyn Koningryk. Maar zyne heiligheid is het geene, dat de ftoffe van hunne zielverrukkende opgetoogenheid en van hunne lofzangen uitmaakt. Üok kan men fchoon dat alle Gods deugden hem eigen zyn, evenwel zeggen, dat de heiligheid hem op eene byzonderder wyze toebehoort, en dat zy, onaffcheidenlyker van zyn wezen fchynt; het geen uit deeze twee frakken zeer klaar blykt. Vooreerft om dat Gods Zoon hier beneden op aarde neder daalende, de andere eigenfchappen der Godheid fcheen afteleggen. Hy fcheen zyne grootheid afteftaan, door eene zwakke en gebrekkige natuur aan te neemen: zyn Koningryk, met zich te vernederen tot de dienffbaarheid; zyne eeuwigheid, met zich te onderwerpen aan den tyd, en met een lichaam aan te neemen dat een beginsel der dagen en een einde des levens bad: zvne onfterflykheid, toet zich bloot te ftellen, ja over te geeven in den dood; zyne Majeftek en zyne heerlykheid , met zich te ftorten in de fchande en m de laagheid. Maar wat zyn heiligheid belangt, hy wilde niet, dat men van hem vermoeden zoude,dat hy dezelve had afgelegt; als zvnde zoodanig eigen aan eene Godheid dat zy zich met met haar tegendeel kan vereenigen, gelyk zyne andere deugden geduurende de dagen lynes v eefches gedaan hebben. Het andere bewys7 is! dat fchoon God verfcheidene volmaaktheden hl zit, het echter niet anders dan in de vertooninzyner heiligheid is dat hy zyn beeld uitdruk t De dwingelanden bezitten de grootheid der «ragt 5 de weereldlingen den glans der heerlykheid: