is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den brief van den H. Paulus aan de Efezeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over E F E Z E N I. 4/;. 103

en dus zyn. werk ieder dag der week voortzetten-, de, tot dat hy daar aan de laatfte hand leidde, en dat hy het deed verfchynen in dien hoogen trap van pracht en heerlykheid, waar in wy het heden zien. Op deeze wyze, Myne Broeders, gaat God ook te werk in de heiligmaaking van den menfch ; hy volbrengt die niet eensklaps, maar hy doet die allengskens voortgaan, en geleid haar by trappen tot de volmaaktheid, die hy aan haar niet dan in den hemel fchenkt. Hy doet eerft deeze geeftelyke plant in den hof der Kerke uitloopen , hy doet die opwasfen door den tyd, hy doet haar eenige bloeizels voortbrengen, hy doet haar eenige vruchten der gerechtigheid en der heiligmaaking draagen, maar hy ftelt haar niet in ftaat om vruchten voorttebrengen, die volmaaktelyk goed en geheel na zynen fmaak zyn, dan wanneer hy deeze goddeiyke plante uitgetrokken hebbende uit deezen laagen grond der weereld , welke eene groove en onzuivere aarde is , dezelve zal verplanten in zyn Paradys en in zynen hemelfchcn boomgaart met den boom des levens, welke haar als dan alle zyne fappen en vochten mededeelt. Hy doet eerft deezen nieuwen menfch gebooren worden door eene zaligende wedergeboorte, hy ontdoet hem allengskens van de zwakheden der kindsheid, hy oefent zyne zinnen tot onderfcheiding beide des goeds en des kwaads (a~), hy fterkt hem de handen, hy maakt zyne voeten vaft, hy vermeerdert zyn licht, zyne kenmsfe, en zyne goede hebbelykheden: maar hy brengt hem niet tot de maate der grootte der vol-

' heid

00 Heb. 5 vs. 14.

G 4