is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den brief van den H. Paulus aan de Efezeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï88 LEER-REDEN

hy vind het geheel gemaakt, en hy doet niet anders dan het tot zyn maakzel te vormen. Maar God heeft ons gemaakt en gefchapen, hy is de voortbrenger van ons wezen, en wy zyn geheel het werk zyner handen. Hy konde dan met ons handelen na zyn welgevallen, en wy zouden onverfchoonelyk verwaant weezen,zoo wy,daar de klomp, waar uit wy genoomen zyn, zich verdorven bevind door de zonde, morren zouden, om dat hy gewilt heeft, dat daar uit vaten der gramfchap en des toorns ten verderve bereid, zonden voortkomen; terwyl hy noch aan den'anderen kant zoo goed is, om daar uit te maaken vaten der barmhartigheid bereid tot heerlykheid. Zeker, indien zy alle geen deel hebben aan deeze gunft, dat geeft ons ftoffe om nederig en eerbiedig zyne magt en vryheid te aanbidden : maar, . dat hy gewilt heeft dat zommige daar van deelgenooten zouden worden, geeft ons oorzaak om eeuwiglyk zyne barmhartigheid te roemen; want hy konde ze alle doen verboren gaan zonder uitzondering, en ondertuffchen heeft hy 'er eenige van willen zaligen, om in hun de wonderbaare rykdommen zyner genade ten toon te fpreiden; want dat is het doelwit dat hy zich zeiven heeft voorgelfeld, in de barmhartige keuze, die hy gedaan heeft van zyne Uitverkoorene, die ons te vooren verordineert heeft, zegt de Heilige Paulus, na het welbehaagen zvns zuillens, TOT PRYS \ DER HEERLYKHEID ZYNER GENADE. Laaten wy hier dan van het grondbeglnzel der Voorverordmeering, overgaan tot het einde; van het welbehaagen van dengoddelyken wil, die daar van de beweegreden is, tot de prys der heerlykheid zyner genade, welke daar van het doelwit is.

Dit