is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den brief van den H. Paulus aan de Efezeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over E F E Z E N I. 7. 217

voortgaan. Deeze bron is de eeuwige Verkiezing , of het welbehaagen van God den Vader, in de Voorverordmeering zyner kinderen. Dit is eene onuitdroogbaare bron, en die nimmer feilen kan van de geenen die God in den Raad zyner liefde verkooren heeft, ter zaligheid te leiden. Deeze waterleiding is JESUS CHRISTUS, zyn Zoon, door wien alleen de hemelfche zegeningen op ons komen, buiten wien geene zaligheid is, alzoo God nooit eenige andere bedding voor deeze levendigmaakende wateren zyner genade gemaakt heeft, dan deezen Goddelyken Verlosfer, door wien zy alleen hunnen loop in de Kerk moeten erlangen. Hierom heeft de Heilige Paulus, in deezen Brief aan de Efezeren, welke waarlyk een kort vertoog is, van de Chriftelyke Godgeleerdheid, waarin hy de zaligheid in alle haare uitgebreidheid befchouwt, ons daar van de bron en de waterleiding willen vertoonen. En hy is begonnen met de bron, overweegende in drie achtereenvolgende verfen, de groote en diepe verborgenheid der Verkiezing en eeuwige Prcedeflinatie (a). Vervolgens komt hy tot de waterleiding, waar door deeze wonderbaare bron zich over oma litftOK, ne gedachte en zyn reden gaan over JESUS CHRISTUS onzen He 1.

En zeker, de handelwyzc die hy houd, in de eene en in de andere van < '• tt komt zeer overeen met degel', genomen hebben van dc ftroomen. Want men houd zich weinig op met de bron der rivieren, weinige menfehen bezoeken dezelven, om dat zy

gc-

(d) Vi. 4. 5 en 6.

O 5