Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 LEER-REDEN

aan den Duivel , volgens deeze plaats van den Apoftel, daar hy zegt, dat van wegen de vreeze der dood, de menfehen door al haar leven der dienflbaarheid onderworpen waren, der dienftbaarheid van hem, die het geweld der dood had, dat is den Duivel (a). Het is deeze vreeslyke dienflbaarheid, deeze ysfelyke flaverny, welk gelegenheid gegeeven heeft tot de Verlojfmg, waarvan onze Apoftel hier fpreekt ; om dat vrykoopen ten opzicht van menfehen en van perfoonen, niet anders is dan hen te trekken uit de dienflbaarheid, om ze in vryheid te ftellen. Waarom men heden ten dage noch in de taal der weereld, verloffrnge der gevangenen noemt, de vrymaaking van die ellendigen, welke in de ketenen der Ongeloovigen zyn. Van daar is het, dat als Gods Zoon by den Profeet Jefaia, deeze wonderbaare verloffing, welke zyn werk is,wil voorftellen,hy uitdrukkelyk zegt, De Heere heeft my gezalft, om den gevangene vryheid uit te roepen, en den gebondene opening der gevangenisfe (b). Want, Myne Broeders, deeze vrymaaking van onze dienflbaarheid, is eene waarachtige verloffing geweeft, nadien zy gefchied is door vrykooping ' met on s losgelt te betaalen.

Daar zyn vier verfchillende middelen, om eenen flaaf of eenen gevangenen te verloflèn; het eerfte is vrywillig; het tweede is geweldig; het derde is door ultzviffellng ; en eindelyk het vierde is door losgelt. Het vrywillige middel is, wanneer men eenen gevangene gewillig los laat, zonder iets te eiffchen voor zyn ontflag, zoo . als wanneer een

mee-

(a) Heb. 2 vs. 14. 15.

(b) Jefaia 61 vs. 1.

Sluiten