is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den brief van den H. Paulus aan de Efezeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óver EFEZEN I. ii. 12. 435

niettegenftaande zulke geweldige vooroordeelen, zich meeflcr wift te maaken van hunnen wil en van hun verftand.

Eindelyk het gaf ook eer aan zyne zvysheid. Want, Myne Broeders, het was ten uiterften noodzaakelyk voor de zekerheid van ons geloove, dat de Jooden bet eerft geloofden. Indien het Heidenen waren geweeft, die aanftonds begonnen hadden om de leere van JESUS CHRISTUS voor te ftaan, indien de Chriftelyke Kerk uit hunne handen de Heilige Boeken ontvangen had, wat zoude men thans zeggen, ziende by de Profeeten zoo veele plaatzen, zoo tiitdrukkelyk cn zoo geloofwaardig, ten voordeelc van onzen Meftiast Zoude men niet zeggen, dat men deeze eerfte ■Diftcipelen van JESUS CHRISTUS wat had wys gemaakt,die opgevoed zynde inde onweetenheid van het Heidendom, voor godlpraaken der Profeeten zouden aangenomen hebben, valfche woorden , welke men daar bëhendiglyk had bygevoegt en ingeftopt, om hen te misleiden, zoo dat men reden zoude hebben om te vreezen, of 'er ook bedrog in ons geloof was ? Maar men ziet dat de eerfte van allé de Chriftenen, Jooden geweeft zyn; Jooden, die eene ongemeene vcrkleeftheid hadden aan hunne Heilige Schriften; Jooden, die dezelve met eene ongeloofelyke zorgvuldigheid leerden, cn die ze zelve reeds van kindsbeen af verftonden; Jooden, die daar in zelve de lettergreepen, de letteren, ja de flippen telden. Wanneer men dan ziet, dat het deeze Jooden zyn, die anderen de Schrift dusdanig overleveren als wy die thans hebben; dan is 'er niets meer te wantrouwen, alle argwaan moet ophouden, de Kerk moet in zekerheid zyn, de goede trouw van het Ee 2 Chris-