Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#4 LEER-REDEN

alleenlyk om dat het zyn zoon is; nadien deeze enkele' hoedanigheid aan het zelve het recht tot de opvolging in het bezit van de erfenis geeft.' Dewyl dan de Geloovigen de erfgenaamen van God zyn, zoo volgt daar uit klaar, dat zy niet geraaken tot de bezitting des hemels, uit hoofde Van hunne goede werken: maar alleen om dat zy kinderen zyn, en dat God hun verwaardigt heeft tot kinderen aan te neemen 'in JESUS CHRISTUS. En hoe kan men daar aan twyffelen, wanneer men het oog veftigt op de geene die fterven in de jaaren van de onnozelheid, en voor het gebruik der reden? Want men'kan niet ontkennen , dat veele van hun in den hemel opgenomen worden;en een elk ftemt toe dat wanneer zy den Doop ontvangen hebben, den ingang in de hemelfche tabernakelen voor hun geopent is. Ik yraag dan, uit wat hoofde worden deeze kleine en onnozele fchepzelen deelgcnooten van het eeuwige leven gemaakt? Is het om hunne verdienden en om hunne werken? maar zy'hebben nooit goed noch kwaad gedaan, de jaaren en de natuur. Raakte, hen daar toe ten cenemaal onbekwaam. Het moet dan om de enkele waardigheid van de goddeiyke aanneeming tot kinderen weezen, ge* fyk gy ziet dat een kind in de luuren, en in de wieg, ja dan zelve wanneer het noch in de moederlyke. ingexvanden beflootenis, reeds voor erfgenaam word erkent, zonder eenig ander recht dan dat geene, het welke onaffcheidelyk aan deq naam van zoon verknocht,is. —— Dus komt pns cfe erffenis van Gods kinderen toe,

Het is waar, Myne Broeders, men'moet zich hier geen erffenis verbeelden, geheel gelyk aan W. m Wnfchen. Want onder de menfehen,

moet

Sluiten