Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io VERHANDELING

Michael Anoelo was van oordeel, dat de driehoekige vorm de meeste fchoonheid kon geven, en indedaed, in deze vorm is eene vrijheid, welke in gcene andere vallen kan. De groepen van de Apostclen, zo in het Carton van de Sleutel geving, als in dat van den dood van Ananias, zijn beide ten tiiterfte zwaermocdig ; en deze zwaermoedighcid ontftaet voornamenlijk uit de langwerpige vierkante vorm, binnen welkers lijnen deze groepen bepacld zijn. De driehoekige vorm kan ook de meeste verfcheidenheid geven; want de top hoek van eene zo gevormde groep kan op vele wijzen fcherper of ftomper zijn, of men kan ook een driehtek daer een ftuk *f is, gebruiken, 't welk de verfchcidenhetd fteeds doet toenemen. Doch om eene driehoekige vorm de vereischte fchoonheid te geven, moet men zorgen, dat er eene regtftandige linie van het toppunt op de grond linie vallen kan. De Cartons verfchaffen ons weinig voorbeelden van fchoonheid in de vormen der groepen , maer in de werken van Salvator. Ros*, ontmoeten wij dezelve meenigvuldig.

Wanneer nu een Schilder een onderwerp uitgekotcn heeft, zo moet hij altoos een of andere fraeje groepvorm, welke best met het zelven ftrookt, arfchetfen, en in dezen omtrek moet hij, zo veel hem, zonder gemaektheid, mogelijk is, zijne beelden beduiten. Mijn eigenlijke bedoeling, in 't geven van dezen regel, is, voor te komen dat de

vorm

Sluiten