Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier en daar vindt men, in hel oorfpronglyke, aantekeningen en gelykenisfen,diei/c, hoewel in kleine getale, geheel achterwege gelaat en, of, met geringe verandering van ivoorden en zaaken s heb voorgedragen. Gelykenisfen en zulkfoortige ophelderingen zyn dikwy.'s zo nadeelig, ah zy onbekwaam zyn om iets te bewyzen, en maaken menigmaalen de grond/lagen der gevaarlykfte drogredenen uit. Voor het overige weet ik niet, of ik heb den fchryver dat recht, 't welk hy van een getrouw vertolker mag vorderen, allerwege gedaan.

IVanneer deze myne ondemeeming iets zal toebrengen ten besten van uw zedelyk belang, myn goede leezer, dan zal myn bart, dat, reeds vry lang, zich een zveinig durft verhoogmoedigen op den ongeveinsden en volftandigen wensch ,dat alle redelyke fcbepzelen , zonder onderfcheidtng, gelukkig mogen leevjn en fterven , zich, onder de [tillen in den lande , by zynen geliefden fchat nederliggen recbtfchapen , vrolyk en ver¬

genoegd zyn.

Sluiten