Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 DE ROOVER

dra ik in ftaat ben , hetzelve weder te geeven, zal ik het hem, dien ik het afnam, weder ter hand ftellen.

Op deze wyze fprak hy , betaalde zyne fchulden en bleef nog vier maanden ongemoeid in zyn huis. Na dien tyd geraakte hy in hechtenis , beleedt zyne misdaad en werdt ter dood veroordeeld.

Deze nu is de gefchiedenis van den mensch, myn zoon, dien gy overmorgen door den beul zult zien ombrengen. Ik heb u dit tooneel, als of het reeds vertoond ware, doen zien. Ik kan my voordellen, wat 'er in uwe ziele omgaat en weet alles, wat uw hart my, met betrekking tot dit alles, kan zeggen. Thans echter oordeele ik het den tyd niet, om uwe gedachten en gewaarwordingen te hooren. Ga nu heen. Wacht den dag van dit fchrikverwekkend geval af. Kom daarna, met gewonde ziele, tot my te rug; en ik zal uzeggen, hoe gy, ten eenigen tyden, als rechter, door goedheid van harte, de zonden tegengaan en ongelukkigen , aan zulke ftraffen , door wyze maatregelen, zoudt mogen onttrekken.

ZE-

Sluiten