is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneelspelen voor het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORVAL.

oogen van my af? .Gy fchreit'. . Hebbe ik u, door deze aanmerking, beledigd? Moet myne liefde minder fterk zyn, om u blymoedig te maaken ? Bemint gy my niet meer ? Herinner u, dat 'er een tyd geweeft is, waar in ik u, door foortgelyke betuigingen , fcheen te verrukken; toen 'er geen morgen 1 geen avond verliep, zonder dat Dorval

naar Lucia vraagde, en haar van zyne liefde verzekerde.

Dorval, {zuchtende, en zich van haar afwendende!) Toen wift ik niet, wat ik deed — wat ik zeide — Wat ik behoorde te zeggen —- wat myne woorden betekenden.

Lucia.

Waar mede heb ik deze verfmaading verdiend? Wat heb ik gedaan Dorval ?.,. Gy haat my.

Dorval, (naar Lucia toegaande.')

U haaten Lucia! u haaten! Gave God , dat u te beminnen niet erger ware, dan u te haaten! Lucia. Wie kan u verftaan?.. Wat bedoelt gy?

Dorval. Ik was gelukkig, zo ik my zeiven niet verftaan kon .. . Maar, kunt gy het herhaalen Lucia, bemint gy Dorval?

Lucia. Waarom niet? Ik bemin hem.

1.) o r-