is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneelspelen voor het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 DORVAL.

gy haarer, tot uwen dood toe , zoudt willen gedenken , — dat onze omgang , telkens, zal worden afgebroken — dat wy eikanderen niet meer verftaan .zullen , wanneer wy zeggen „ ik bemin u „ Dorval, Lucia ik bemin u" — Wanneer ik dit alles bedenke , ö myn Dorval , dan kan ik my zekerlyk voorfpellen , dat ik , in het uur uwer ver»

binding met Dorife , zal weenen dat ik het

zelve zal befproeijen met myne traanen — traanen eener dwaaze , mogelyk , maar echter tederhartige Zufter— Om dezen treurigen rol niet te fpeelen , om , eenige weeken van u afgefcheiden zynde , de zedelyke kunft magtig te worden , om my uwer fcheiding , zonder blykbaare treurigheid , te gewennen, heb ik myn vader verlof gevraagd, om weder naar de wooning te keeren , waar in ik ben opgevoed ; en hoewel my bericht werdt, dat gy reden hadt , om den bruiloftsdag uit te ftellen, heb ik echter willen vertrekken, ten einde ik geen vermoeden gave, dat ik met u eenig heimelyk verftand hield... Weiger my , myn waarde Dorval, weiger my , na deze belydenis , de vertroofting niet , van my te verzekeren , dat ik van u bemind worde , of geef my te kennen , waar door ik uwe afkeerigheid verdiend heb. Zo ik niet heen ging, met eene flauwe hoop , van my zelve , ten uwen aanzien, beter te leeren bezitten , dan ik my heden bezitte, ik zou hier blyven, en afwachten, wat'er van my ook mogt worden.

Dor-