Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPE. L. 197

met u. Ik wil u myne vriendfchap niet ontrekken , zo lang gy vatbaar zyt voor dezelve.. . Gy

wordt beledigd men hoont u. Fredrik fchynt

zyne beginfelen te verwaarloozen; maar juifb daardoor kunnen en moeten de uwen des te fterker — des te voortreffelyker gemaakt worden. Dit hangt van u — geheel van u af. Beteugel de beweegingen uwer woede, door allen recht op wraak en vergelding aan uw harte te ontzeggen. Wy begrypen onze zaak en verftaan ons belang niet,wanneer wy meenen, dat hy, die ons onrechtvaerdig behandelt of, ten onzen aanzien, bedrog oeffent, een eigenlyker voorwerp is van onze gramfchap dan van onze ontferming. Onze godsdienft wettigt deze aanmerking. Zo ik ooit naar de aanzoeken van een man geluifterd, zo ik ooit eenig verbond met hem gemaakt had, zo hy, zyner aanzoeken onwaerdig , zyne beloften verbrak , geloof my, myne waarde, ik zou hem beneden myne gramfchap trachten te befchouwen, de verdienften myner lydzaamheid, ten koften zyner trouweloosheid, doen zegepraalen, enmy, daarenboven , poogcn te overtuigen, dat men den geenen, dien men het tederft bemint,ook het toegeevendft behoort te behandelen. .. Juliana.

Gy hebt nooit bemind . .. ö Dorcas gy kent het gevoel niet, dat eene beledigde liefde in ons hart kan verwekken.

Dorcas.

Gy bedriegt u, myne waarde, gy bedriegt u.

N 3 Ik

Sluiten