Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

aanvang van elke ordinaire Vergadering met open deuren gefchieden ; elk Burger zal daar bij tegenwoordig kunnen zijn, doch na de refumtie de Vergadering moeten verlaten. Zullende de Rf?ad gehouden zijn , om Vilie of Extracten , van of uit deszelfi Notulen te geven, wanneer de Grondvergadering zulks, uit den haren , of wel op gedane Propofitien in de Wijken; requireert.

VI.

Gene befluiten van aanbelang mogen genomen worden of 'er zullen ten minden dertien Leden moeten tegenwoordig zijn ; en gene zullen kragt van wet hebben, dan die dcor eene beflisfendf meerderheid , Jat is ten min (ten door tien van deagttien, bepaald worden.

VIL

De Raad zal gene nieuwe fledelijke belastingen mogen e^creteren zonder voorgaande goedkeuring van de meerderheia der fiemhebbende Burgerij , ook zal de Raad nimmer tot eenige politieke uitzetting van eenen Burger mogen befluiten.

VIII.

De Raad zal als de fiem van de Burgerij' aannemen een befluit door de fiemhebbende Burgers in 'derzelver wettig opgeroepen Wijkvergaderingen bij de meerderheid der aldaar tegenwoordig zijnde Burgers genomen, al was het ook, dat die meerderheid de volftrekte meerderheid der gehele fiemhebbende Burgerij niet bevonden wierd te zijn ; dan in dit geval , zal de Raad het recht hebben, als hij het befluit der Burgerij fchadelijfc voor het algemeen belang keurt, het zelve aan de Grondvergadering te rug te zenden met bijvoeging der redenen , waarom de Raad het afkeurt, ten einde beiden op nieuw in deliberatie bij de Burgers in derzelver Wijkvergaderingen worden gebragt: zullende de rede der Convocatie ren dien einde op deoproepings Billenen moeten worden gefield; en zo het mogt gebeuren, dat aldaar wederom-door eene mindere, dan de volftrekte meerderheid der gehele fiemhebbende Burgerij in zodanig befluit wierd volhard , als dan zal de Raad kunnen vorderen, dat het befluit door de volftrekte meerderheid, dat is ten minften door een meer dan de helft der 'fiemhebbende Burgers genomen worde; zullende in dat geval daags te voren aan bet Huis van elk ftemhebbend Burger een gedrukt Billet'moéten worden bezorgd, bij het welk de zaak en het gefchil korf en duidelijk word opgegeven , waar op door hem met ja of neen zal worden gedreven, of hij blijft perfisteren, bij het befluit der Burgerij, welk Billet als dan daags daar aan zal worden te rug gehaald, en ter Grondvergadering; gebragt , diè de conclufie zal moeren opmaken, naar de meerderheid. IX

Sluiten