Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 12 )

süteen evenaaren , maar zelve te boven ilreeven; Het zy dan al of niet dat Hy noch veinzen noch bedriegen kan, waartoe zyn hem die deugdelykeneigingen nuttig ? waartoe anders dan pm het bedrog van anderen in de hand te werken ? overmits den Bedrieger altyd de zodanigen in zyn belang lokt, om ze naderhand tegemakkelyker zelve te bedriegen. Het is derhal ven noodig dat derf Mensch verkeering heeft 5 — het is hem noodig voor zich en zyne tydelyke beiangens anderen te Jceren kennen, en daar uit op te merken hetrstmpzalige der kwalykgezinden en het goede der zulkeri die een oprechten wandel houden. — En even noodzakelyk is den onderlingen ommegang eener Natie met andere Volken. Zy die het minffce met anderen dan hunne Landgenooten verkeeren ; geven ook doorgaans de duideiykfte kenmerken van Onkunde; en die onkunde neemt af of toe * naar reden dat de ommegang vermindert of vermeerdert. Hoe bloeijen zodanige Landen doorgaans in Fabrieken en Konften , alwaar men gelegenheid heeft om van alle Volken des Aardbodem» het vernuft op te fpeuren; — Hoe veele voorbeelden zyn er niet op te tellen van Volken die eeuwen na elkander in de diepfte onkunde gedompeld zyn geweest, die zich in hunne armoede vergenoegden, die naauwlyks hen zelve wisten te befchutten: maar die ook, na dat zy andere Landen hadden leeren kennen , bewyzen gaven dat het met aan het vermogen, maar alleen en eenig aan verkeering met anderen gehaperd hadt. En vraag ik, hoe kwamen die Volken aan verkeering met andere Landen? — hoe geraakte zy uit hunne jammerlyken weiland? — waardoor wiefchen zy

van

Sluiten