Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I* )

om die Vergaderingen niet alleen ter beoefening van ieders verkregen kennis in de Wiskunde vooi^ deelig te maakcn , m.ur ook om de voorwerpen te vinden , aan welken het vermoge, der geenen die men, van tyd tot tyd, mogtc goedvinden tot bekwaamc Leden aan te winnen, konde ter toetfe gcbragt worden. En hier toe wierden peenc 200 dienitig uirgcdagt, dan Kinderen van zulke Ouderen aan wien het verval der Fabryken en van den Koophandel eene te ongunftige voorfpoed hebben medegedeeld, dan dat zy met blyde vooruitzigten derzelver geliefdfte Huuwlykspanden in hun beroep zoude opleiden. Er wierdt goedgevonden deze Jongelingen voor hen zelve en voor zig voordeelig te maaken. Voor hen zelve, door hun ten dienfte van het Vaderland te bekwaamen, en een gelukkiger Leeven te verzorgen dan waarin zy opgevoed werden ; en voor: zig,

om door het gccven van onderwys, de Academifbhe Lesfen der Hoogleeraarin in de Wiskunde op den regten prys te leeren ftellen.

In dien ftaat en met dat oogmerk is dit Genootfchap opgericht. Wel is waar , men gaf ook onderwys aan die Jongelingen van Minerva's Kweekfchoole welke tot aankweckelingen wierden aangenomen ; doch dat onderwys ftrekte zig alleen uit over die deelen der Kunst, die men den Begunftigden Jongeling nodig oordeelde te leeren. Zo dat deze Lesfen nergens anders toe waren ingerigt, dan om in het onderwyzen volftrekt over een te komen, en alle wanorde te vermeiden. En wat dunkt U, Wel Edele Heeren ! vindt Gy die inftelling zoo wanfchikkelyk en 200 gebrekkig , als zv naderhand van zommige is algeichildert? — Kunt Gy begrypen dat eene Maaticbappy, tot zulke eindens

00-

Sluiten