is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte opheldering van eenige plaatsen uit het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

Opheldering van i Cor. II: 15.

HOOFDST: II: vs. 15.

Doch de geeftelyke fMsnfclo) onderftheid wel alle dingen , maarhy zelve word van niemand onderfcheiden.

§• 9"« T Teeft een Chriften luft in een breeder en JLJL zeer nuttig onderricht aangaande de Geeftelyk kenisfe der Begenadigden, wy pryzen hem ter leering aan, eene voortreflyke Leerreden van onzen Hoogftgeëerden Meefter C: van Velzen (j?); maarzonde hy verlangen naar eenige beknopte aanleiding om over dit vs. uitgebreider en oordeelkundiger te denken, wy hebben luft om hem daarin te dienen.

§. 99. De eerfte Vraag zal zyn, wie word van den Apoftel bedoelt door den geeftelykent de onze vullen

het uit vs 14. niet kwalyk aan met Menleken.

Men kan in eene gezonde zin, gelyk veelen doen, antwoorden, alle door de zaligmakende werking van Gods Geeft verlichte en bekeerde Menfehen, tot den min ft en en kleinweetenften toe , alzoo die in alle waarheden en pligten, voorzoo verre, en wanneer zy die noodig hebben, ingelicht worden. Vergelyk Jerem. 31: 34. en 1 Joann. a. 20, 27. (b) Egter geeven wyin bedenking, of Paulus, gelyk lcmmigeGeleerden oordeelen (c), niet bepaaldelyk ooge op hen,

die

(0) In zyne Kerk; redevoeringen 3> ft: Bladz. 119 - 174.'

(b) Men kan zien het geene wy daar over gezegt hebben agter Lodenfteins Boetpred: over Jer. 4.5. door ons 1772. uitgegeven Bladz. 157, 160 16».

(c) Wy noemen den zeer geleerden Whitdv in de Eng. Godg. den Lutherfen Wjnkler in Woliii curis, en den grooten Mosheim over deezen Brief Bladz. 152, 153.