is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte opheldering van eenige plaatsen uit het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opheldering van i Cor. VI: 2, 3. 103

verdoemlyke Adamskinderen (i). Dit goedkeuren ier gezalfden zal zonder twyffel op zodanige wyze geleideden, dat het wel oordeelen genoemt mag worden. 4. Zal men eindelyk aanhouden ? die goedkeuren in her. iaaite oordeel vleit in dit verband niet.

Wy zuilen daar op antwoorden: het (luit aller-

netlt en allerkragtigft in verbanden oogmerk. Zoude de Richter der waereld, en der Engelen hen roepen, om mede te deelen in de kennis en'in het vonnis over het'ganfche zondig Menfch - en Kngelendom, en zouden dan die zelfde Heiligen niet waardig nog bekwaam geoordeelt worden, om fcheidsmannen in geringe gelchillen over de zaken van dit leven te zyn *? Dat is ten hoogtlen ongerymt!

§. 116. Dan lang genoeg geredeneert over deeze aanllsande heerlykheid der Heiligen: Mogten wy, naar's Heilands vermaning en belofte Luc. 21: 36. en Openb. 3: n. Waken ter aller tyd, en'bidden

dat wy zuaardig geacht worden, Om te ftaah

voor den Zoon des Menfehen, ja om overwonnen hebbende , met hem te zitten in zynen thioon, gelyk by, overwonnen hebbende, gezeten is met zynen Vader in zynen tbroon !

vs. 12.

(«") Ik febame my te zeggen, dat de yver den trootcn Ligtfoot vervoert heeft oir» het gedwongen en alUrnaarji regtvaerdigen yan d» Duivelen en Ferdoemdtn hiel by te vw gelyKen,

G4