Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opheldering van x Cor. XI: 10. i\f

Önï aan de booze geeften geene aanleiding, om voordeel over ons te doen, te geeven, maar ter harten genjmen wierde. Wy konnen niet twyffelen of zy letten op gepafte geiegenth-rden, om den men» fche tot zondsm te verieiJen: konnen zy dat doen, en tegelyker tyd Gode zynen eerbiedigen dienft, en den meniche de vrugt van hec Euangelie berieemen, zy zullen niets daar toe verzuimen : Men moet derhalven zorgvuldig waken tegen alles, wat in de oeffening van den Godsdienft het hart gereedelyk afleiden en verwilderen kan.

vs. a8 - 32.

Maar de menfche beproève heni zeiven: ende eeie alzoo van het brood, ende drlnke van den drinkbeker. Want die onweer diglyk eet ende drinkt, dit eet en drinkt hem zeiven een oordeel, niet onderfcheidende het lichaam des Heeren. Daarom zyn onder u vele zwakke ende kranke, ende jlapen. Want indien wy ons zeiven oordeelden, zoo en Zouden wy niet geoordeeld worden. Maar als wy geoordeeld worden ,< zoo ivoraen wy van den Heere getuchtigd, op dat wy met de waarêld niet'zouden veroordeelt worden.

§. 158. Een Chriften, die omtrend het Heilig Avondmaal gemoediglyk verkeert, zal 's Apoftels verma-

, ning.

>!en, dat hy de meening van deeze woorden niet verdaat» •f fchoonzc v»er de Corinthiers klaar, en klimmende geifrecil zf.'

E *

Sluiten